طرح توجیهی پرورش بز تالی سال 97

آموزش پرورش بز تالی,طرح پرورش بز تالی سال 97,طرح توجیهی احداث مزرعه بز تالی pdf,طرح توجیهی پرورش بز تالی,طرح توجیهی پرورش بز های اصلاح نژاد شده تالی,طرح توجیهی رایگان مزرعه بز تالی,کتاب پرورش بز تالی,وام برای بز های اصلاح نژاد شده word
طرح توجیهی پرورش بز تالی سال 97

رفتن به سایت اصلی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش بز تالی به ظرفیت 200 راس سال 1397مقدمه:نژاد
تالی از بزهای شیری- گوشتی در جنوب ایران است ولی چون دوره ی شیردهی و
میزان شیر زیادی ندارد، ترجیحا به عنوان بز گوشتی روی آن حساب باز می کنند.
در هر دوره یا فصل جفت گیری گله بزهای ماده تالی نیاز به بزهای نر
دارند که بسته به تعداد بزهای ماده، تعداد بز نر لازمه مشخص می شود.با توجه به تحقیقات تجربی انجام شده برای هر ۲۵ تا ۳۵ بز ماده، یک بز نر کافی است. به
طور مثال در یک دامداری یا گله ای که ۱۰۰ بز ماده نگهداری می شود، ۳ تا ۴
بز نر لازم است که این موضوع نشان دهنده ی تاثیر و اهمیت زیاد بزهای نر در
عملکرد دامداری نسبت به بزهای ماده را بیان می کند.اما باید جهت خرید
بز نر در هر نوع نژادی از جمله تالی معیارهای دیگری مثل سن بز نر که بهترین
سن برای نرینگی کردن آنها از۵/۱ سالگی شروع می شود. مشخصات :بزهاي
تالی داراي بـدن کشـیده و دسـت و پـاي بلنـد و پسـتانهاي کوچـک و معمولا
آمیخته هاي آن داراي پستانهاي بزرگ و پاندولی میباشد،داشتن موهـاي کوتـاه
مناسـب منـاطق گرمسیري، دست و پاهاي بلند و رنگ غالبـاً قهـوه اي، گوشـهاي
کوچـک تـا متوسـط و انـدام کشـیده از خصوصیات نژاد این دام به شمار می رود
با توجه به خصوصیات تولیدي از قبیل میزان دوقلوزایی (25% تا 45%)، میزان
تولید شـیر (0.7 تا 1 کیلوگرم در هر دوره شیر دهی) افزایش وزن روزانه( 50
تا 120 گرم در روز) و توانائی تولیـد ایـن نـژاد در شـرایط سخت محیطی باعث
شده است که در چند دهه خیر با نژادهاي مختلـف بـز وارداتـی و داخلـی بـه
شـکل غیرکنترل شده و غیر اصولی آمیخته شود که در درازمدت می تواند احتمالا
باعـث کـاهش توانـائی تولیـد این نژاد نسبت به گذشته شود.از آنجائیکه
این نژاد، یک نژاد شیري و گوشتی مـی باشـد درحـال حاضـر جهت تولید گوشت
قرمز از طریق تولید و عرضه بزغاله ها بیشـتر مـدنظر دامداران مـی باشـد،
لـذا ارزش اقتصادي این دام براساس میزان رشد ، راندمان تولید مثل و توانائی
تولید استوار است.منابع غذایی بزها بیشتر شامل علوفه مرتعی و خوراك
دستی است و در مناطقی که بزهاي کرکی وسـیاه موئی پرورش داده می شوند میزان
وابستگی به مرتع بیشتر است درمناطق ساحلی توده هاي بز موجود کـه پتانسیل
شیردهی بیشتري دارند وا بستگی نسبی کمتري به مرتـع دارنـد وبخشـی از نیـاز
آنهـا از طریـق تغذیه تکمیلی برآورده میشود.انواع خوراکهاي تکمیلی ایـن
گـروه عبارتنـد از: علفهـاي بـاغی و صـحرایی برداشت شده ، پـس مانـده هـاي
محصـولات کشـاورزی ، خرمـای ضـایعاتی ، جـو، سـبوس و نـان خشـک میباشد به
هر حال تغذیه از جمله مهمترین عوامل در پرورش دام است و دقـت بیشـتر در
تغذیـه دام امـري ضروري و اجتناب ناپذیر است چون که از لحاظ اقتصادي حدود
70 درصد هزینه دامداري مربوط بـه تغذیـه دام هاستهدف از پرورش بز تالی :قبل
از هر چیز لازم است هدف از پرورش بز تالی مشخص شود یـا بعبـارت دیگـر در
راسـتاي تولیـد چـه محصولی اقدام به پرورش بز تالی می شود آنچه مسلم است در
شرایط کنونی پـرورش، علیـرغم تصـورات موجود تولید شیر از بز تالی از اهمیت
چندانی برخوردار (از جنبه تجاری) نمـی باشـد و در کسـب درآمـد پرورش
دهندگان بز، بطور مستقیم رقم چندانی را تشکیل نمی دهد.بنابراین آنچه در
این خصـوص داراي اهمیت می باشد تولید بزغاله است بز تالی از توان چند
قلـوزایی (بخصـوص دو قلـوزایی) نسـبتا خـوبی برخوردار است و در شرایط کنونی
سه زایش در طی دو سال امري تقریبا رایج و طبیعـی در بـین گلـه هـا است.بزغاله
تالی بعد از سن از شیرگیري (سه ماهگی ) تا 5الـی 6 مـاهگی از قیمـت و
بـازار فـوق العـاده خوبی برخوردار است بخصوص در امر صادرات و بازار
کشورهاي جنوبی خلیج فـارس نیـز از ارزش افـزوده فوق العاده خوبی برخوردار
می باشد (متاسفانه این امر هم اکنون بصورت قاچاق صورت می گیـرد ) لـذا بـا
توجه به نقش و اهمیتی که تولید بزغاله در کسب درآمد پرورش دهنده دارد.بنابراین
هدف اصـلی پـرورش تولید بزغاله می باشد ولی براي تولید بزغاله سالم و
مقاوم به استرسهاي محیطـی و بـا رشـد معقـول لازم است به وضعیت جسمانی ،
سلامت و میزان تولید شیر بز (مادر) نیز دقت و توجـه شـود. در همـین
راسـتا لازم است شیوه مدیریتی پیشنهاد گردد که با استفاده از امکانات موجود
و ایجاد حداقل تغییر در وضـعیت کنونی پرورش و مد نظر قرار دادن جنبه هاي
اقتصادي پرورش به اهداف فوق دست یافت.شناسنامه طرحطرح: احداث مزرعه و پرورش بز تالیتولیدات طرح: شیر و گوشت بزمساحت زمین مورد نیاز: 1,000 مترمربعمساحت زیر بنا: 580 مترمربعهزینه ثابت طرح مورد نیاز: 3,338,234 هزارریالهزینه جاری طرح: 2,127,753 هزارریالسرمایه در گردش مورد نیاز: 294,390 هزارریالکل سرمایه گذاری طرح: 3,632,623 هزارریالنحوه تامین سرمایه طرحسرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید: 726,525 هزارریالسرمایه گذاری بانک: 2,906,099 هزارریالتسهیلات بلند مدت: 2,670,587 هزارریالتسهیلات کوتاه مدت: 235,512 هزارریالدرآمد سالانه طرح به طور متوسط: 2,628,715 هزارریالتولید در نقطه سر به سر: 67.33 درصدنرخ بازده طرح: 25.13 درصدبازگشت سرمایه به سال: 4.47 سالشاغلین طرح: 3 نفرسال تهیه: 1397فرمت طرح: ورد word با قابلیت ویرایشتعداد صفحات: 30

 

طرح توجیهی پرورش بز تالی طرح توجیهی رایگان مزرعه بز تالی طرح توجیهی احداث مزرعه بز تالی pdf طرح پرورش بز تالی سال 97 آموزش پرورش بز تالی کتاب پرورش بز تالی طرح توجیهی پرورش بز های اصلاح نژاد شده تالی وام برای بز های اصلاح نژاد شده word

 • پاورپوینت کشاورزی پایدار

  پاورپوینت آماده کشاورزی کشاورزی پایدار,پاورپوینت کشاورزی پایدار,تحقیق کشاورزی پایدار,دان,دانلود پاورپوینت در مورد کشاورزی پایدار,دانلود پاورپوینت کشاورزی پایدار,دانلود تحقیق کشاورزی پایدار,دانلود رایگان پاورپوینت کشاورزی پایدار,کشاورزی پایدار پاورپوینت کشاورزی پایدار رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع کشاورزی پایدار،در قالب ppt…

 • تحقيق بررسي شيوه‌ها و مباني نظري كاهش تصدي‌گري خدمات پشتيباني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي

  تحقيق,تحقيق بررسي شيوه‌ها و مباني نظري كاهش تصدي‌گري خدمات پشتيباني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي,تصديگري,دانشگاه هاي علوم پزشكي,دانلود تحقيق,علوم اجتماعي,كار تحقيقي علوم اجتماعي دانلود تحقيق بررسي شيوه‌ها و مباني نظري كاهش تصدي‌گري خدمات پشتيباني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي دانلود فایل چكيدهمقاله حاضر, مقاله…

 • کتاب لاتین گیاهان خوراکی دنیا

  اطلس گیاهان خوراکی,دانلود کتاب گیاهان خوراکی,سبزی های دنیا,کتاب گیاهان خوراکی,گیاهان خوراکی,گیاهان خوراکی آپارتمانی,گیاهان خوراکی دنیا,گیاهان خوراکی کردستان,گیاهان خوراکی کرمانشاه,گیاهان خوراکی کوهی,گیاهان دارویی,میوه های دنیا دانلود کتاب لاتین گیاهان خوراکی دنیا دانلود فایل دانلود کتاب لاتین گیاهان خوراکی دنیا،در قالب pdf…

 • پاورپوینت ذخيره‌ سازي انرژي در معماري سنتي

  اثر تابش خورشید,انرژی,بادگیر,ذخیره سازی,رطوبت در ساختمان,معماری پاورپوینت ذخيره‌ سازي انرژي در معماري سنتي رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع ذخيره‌ سازي انرژي در معماري سنتي،در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:ـ  مقدمهـ  اثر تابش خورشيدـ  تأثير…

 • تحقیق درس دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) با موضوع حل عددی جریان در قطاع کروی به همراه کد فورترن

  انجام پروژه درس CFD,پروژه cfd,پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی,پروژه رایگان درس CFD,پروژه های درس CFD,حل عددی جریان در قطاع کروی,دانلود پروژه درس CFD,دانلود پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی,دانلود رایگان پروژه درس CFD دانلود تحقیق درس دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) با…

 • تحقیق مشاوره روانی کودکان

  پاورپوینت مشاوره روانی کودکان,پایان نامه مشاوره روانی کودکان,تحقیق مشاوره روانی کودکان,مشاوره روانی کودک,مشاوره روانی کودک آنلاین,مشاوره روانی کودک تلفنی,مشاوره روانی کودکان,مشاوره روانی کودکان رایگان,مقاله مشاوره روانی کودکان دانلود تحقیق مشاوره روانی کودکان دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع مشاوره روانی…

 • پاورپوینت حسابداری محیط زیست

  پایان نامه حسابداری محیط زیست,پروژه حسابداری محیط زیست,تحقیق حسابداری محیط زیست,حسابداری محیط زیست,حسابداری محیط زیست pdf,حسابداری محیط زیست مقاله,حسابداری محیط زیست و اجتماعی,مقاله حسابداری محیط زیست دانلود پاورپوینت حسابداری محیط زیست دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع حسابداری محیط زیست،در…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان دشتستان

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان دشتستان,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دشتستان,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان دشتستان,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان دشتستان دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • تحقیق بزه‎ ديدگي اطفال بزهكار

  بزه‎ ديدگي اطفال بزهكار,بزه‎ ديدگي اطفال بزهكاره,بزه‎ ديده شناسي,بزه‎ ديده شناسي اطفال,بزه‎ ديده شناسي اولیه,بزه‎ ديده شناسي حمایتی افتراقی,بزه‎ ديده شناسي علمی,پایان نامه بزه‎ ديد,تحقیق بزه‎ ديده شناسي,مقاله بزه‎ ديده شناسي دانلود تحقیق بزه‎ ديدگي اطفال بزهكار دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق هیجان

  پاورپوینت ه,پایان نامه در مورد هیجان,پایان نامه درباره هیجان,پایان نامه هیجان,تحقیق در مورد هیجان,تحقیق درباره هیجان,تحقیق درباره ی هیجان,تحقیق هوش هیجانی,تحقیق هیجان,مقاله در مورد هیجان,مقاله درباره هیجان,مقاله درباره ی هیجان,مقاله هیجان دانلود تحقیق هیجان دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد…